DECOLONIZATION AND GOVERNMENT PARTIES IN POST-WORLD WAR II ERA: THE NEWLY INDEPENDENT STATES AND DEMOCRATIZATION IN PERSPECTIVE

Full Article - PDF

Published: 2021-12-30

Page: 92-105


KIMURA, KAN *

Graduate School of International Cooperation Studies, Kobe University, Japan.

*Author to whom correspondence should be addressed.


Abstract

This paper examined the process of and reasons for the authoritarianization of countries that newly obtained independence after World War II, to locate South Korean experience in the context.

Concerning the authoritarianization of these countries, this study showed that it was affected deeply by their processes and characteristics of decolonization. Decolonization was a kind of revolution, so it broke the power balances between the states and societies of these countries. In the process, local elites lost their social and economic resources to rule their villages against states. Without powerful local elites, it is exceedingly difficult for opposition parties to find their own organizations that are strong enough to resist powerful administrative parties that monopolize strong state organizations.

Decolonization also broke ideological power balances between the ruling parties and oppositions. In the process of decolonization, people had to find their new identities as members of new nation. Thus, the founding fathers of nations played this role as charismatic leaders. Ruling parties, as parties of charismatic leaders, also monopolize the ideologies of new nations.

For democratization of their countries, oppositions had to have something to resist and win against ruling administrative parties with charismatic leaders. Therefore, oppositions must rely on ideology to resist and win against ruling parties. However, in the international situation of these countries, the ideological options along the traditional left–right axis are severely limited, meaning they need some new ideology for democratization. This is why the democratization of these countries often brings with it the rise of ideological parties of a new type, such as fundamentalism, regionalism, and new nationalism.

This paper concludes that South Korean experience of authoritarianization and democratization is also a typical example of such newly independent states and the process was deeply affected by uniqueness of the process of decolonization.

Keywords: Decolonization, authoritarianization, democratization, democracy


How to Cite

KAN, K. (2021). DECOLONIZATION AND GOVERNMENT PARTIES IN POST-WORLD WAR II ERA: THE NEWLY INDEPENDENT STATES AND DEMOCRATIZATION IN PERSPECTIVE. Asian Journal of Arts, Humanities and Social Studies, 4(2), 92–105. Retrieved from https://ikprress.org/index.php/AJAHSS/article/view/7562

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajia Keizai Kenkyusho ed.. Indoneshia no Seiji Shakai Kouzou. Tokyo: Ajia Keizai Kenkyusho; 1961.

Ajia Kyoukai ed.. Ajia Nashonarizumu. Tokyo: Nikkan Kougyou Shinbunsha; Minshushugi Kenkyukai; 1957.

Anderson, Benedict. Kotoba to Kenryoku- Indoneshia no Seijibunka Tankyu. Tokyo: Nihon Editaa Sukuuru Shuppanbu; 1995.

Awanori, Saburou. Arujeria Kakumei. Tokyo: Toukou Shoin; 1972.

Brecher, Michael. Indo Gendaishi. trans. Akio Cho. Tokyo: Sekaishusousha; 1968.

Chang, Byeon-hye.. Sangnog eui Jayugon. Seoul: Yeongnam Daehakkyo Bagmurgwan; 1973.

Chutouchousakai ed. Ajia Afurika Minzoku Undou no Jittai. Tokyo: Shibun-dou; 1960.

De Juan, Alexander and Jan Henryk Pierskalla. “The Comparative Politics of Colonialism and Its Legacies: An Introduction,” Open Access Repository; 2017. Available:https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-70543-8 (last visited on Mar. 22, 2022)

Fujiwara, Kiichi. “Firipin no Seitou Seiji: Seitou no Kieta Gikai” in ASEAN Shokoku no Seitou Seiji. Eiji Murashima, Nobuyuki Hagiwara and Ikuo Iwasaki ed., Tokyo: Ajia Keizai Shuppankai; 1993.

Fujiwara, Kiichi. “Seifutou to Zaiyatou: Tounan Ajia niokeru Seifutou Taisei” in Kouza Gendai Ajia 3: Minshuka to Keizai Hatten, Nobuyuki Hagiwara ed., Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppan Kai; 1994.

Fukui, Haruhiko ed.. Political Parties of Asia and the Pacific. Westport, CT: Greenwood Press; 1989.

Flora, Peter, Stein Kunhnle and Derek Urwin ed.. State Formation, Nation Building, and Mass Politics in Europe: The Theory of Stein Rokkan. Oxford: Oxford University Press; 1999.

Gellner, Ernest. Plough, Sword and Book. Chicago: The University of Chicago Press; 1988.

Goldsmith, Benjamin E, Baogang He. “Letting Go Without a Fight: Decolonization, Democracy and War, 1900-94,” Journal of Peace Research. 2008; 45(5).

Grossholtz, Jean. Politics in the Philippines. Toronto: Little, Brown and Company; 1964.

Haithcox, John P.. Indo no Kyousanshugi to Minzokushugi. trans. Heiji Nakamura and Masao Naitou. Tokyo: Iwanami Shoten; 1986.

Hagiwara, Nobuyuki. Raaman to Mahatiiru. Tokyo: Iwanami Shoten; 1997.

Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press; 1968.

Iokibe, Makoto. ‘Ajiagata Riidaashippu’ to Kokka Keisei. Tokyo: TBS Buritanika; 1998.

Iwasaki, Ikuo. Rii Kuwan Yu. Tokyo: Iwanami Shoten; 1996.

Kasuya, Yuko ed.. Ajia no Datsushokuminchika to Taiseihendo, Tokyo: Hakusuisha; 2022.

Kelsen, Hans. Demokurasii Ron. trans. Yukio Uehara, Ryuichi Nagao, Kanji Morita and Tsutomu Nunota. Tokyo: Bokutakusha; 1977.

Kimura, Kan. “Beigunseiki niokeru ‘Seitouhoshu Yatou’ no Keisei to Tokushitsu: ‘Touanippou Gruup’ Kenkyu (2),” Journal of International Cooperation Studies. 1998; 6(1).

Kimura, Kan. Chosen/ Kankoku Nashonarizumu to ‘Shoukoku’ Ishiki. Kyoto: Minerva Shobo; 2000.

Kimura, Kan. “Datsushokuminchika to ‘Seifuto’: Dainijisekaitaisengo Shinkodokuritukoku no Minshuka heno ichishiron,” Journal of International Cooperation Studies. 2001; 9(1).

Kimura, Kan. “Kankoku niokeru Minshuka to ‘Seifutou’.” In 20 seiki Higashiajiashizou no Shinkouchiku, Shigeo Nishimura and Yutaka Katayama ed., Tokyo: Aoki Shoten; 2002.

Kimura, Kan. 2002. “Kenishugi Taisei.” in Kankokugaku no Subete, Hiroshi Furuta and Kizou Ogura ed., Tokyo: Shinshokan.

Kimura, Kan. Kankokuni okeru Kenishugiteki Taise no Seiritu, Kyoto: Minerva Shobo; 2003.

Kimura, Masaaki. “Taitou suru Hinduu Genrishugi.” in Kokka to Minzoku wo Toinaosu, Masaaki Kimura and Masahisa Hirooka ed., Kyoto: Minerva Shobo; 1998.

Kohn, Hans. Ajia Minzoku Undou. Trans. Jyurou Abe. Tokyo: Doujinsha; 1932.

Lindholm, Charles. Charisma. Cambridge, MA: Blackwell; 1990.

Linz, Juan J.. Minshushugi Taisei no Houkai- Kiki, Houkai, Kinkou Kaifuku. trans. Hideo Uchiyama. Tokyo: Iwanami Gendai Sensho; 1982.

Linz, Juan J.. Zentaishugitaisei to Kenishugitaisei. trans. Noriko Mutsuki, Murakami Tomoaki, Keigo Kurokawa and Shigeya Kihara. Tokyo: Misuzu Shobo; 1995.

Mahoney, James and Dietrich Rueschemeyer. Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, MA: Cambridge University Press; 2003.

Mallory, Walter H. ed.. Political Handbook of the World- Parliaments, Parties and Press as of January 1, 1960. New York, NY: Happer & Brothers; 1960.

Mendis G. C., Ceylon Today and Yesterday: Main Currents of Ceylon History. Colombo: The Associated Newspaper in Ceylon; 1957.

Minshushugi Kenkyukai ed.. Ajia no Seiji Shakai Kouzou to Hendou Katei. Tokyo: Minshushugi Kenkyukai; 1968.

Miyaji, Kazuo.. Afurika Gendaishi V. Tokyo: Yamakawa Syuppansha; 1981.

Murashima, Eiji, Nobuyuki Hagiwara and Ikuo Iwasaki ed.. ASEAN Shokoku no Seitou Seiji. Tokyo: Ajia Keizai Shuppankai; 1993.

Nkrumah, Kwame.. Waga Sokoku heno Jiden. trans. Kanji Noma, Tokyo: Rironsha; 1961.

Oda, Hideo. Afurika Gendai Seiji. Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppan-kai; 1989.

Ogushi, Toshiro. Higashi Arabu no Rekishi to Seiji. Tokyo: Keisou Shobo; 1985.

Ogushi, Toshiro. Oukoku no Sabaibaru. Tokyo: Nihon Kokusai Mondai Kenkyu-sho; 1996.

Oka, Yoshitake.. Kindai Yoroppa Seijishi. Tokyo: Soubunsha; 1967.

Passin, Herbert.. Indo wo Sukuu Michi: Narayan Gokucyuuki. trans. Masatsugu Itou. Tokyo: Saimaru Shuppannkai; 1979.

Peiris, Denzil. 1956 and After: Background to Parties & Politics in Ceylon Today. Colombo: Associated Newspaper in Ceylon; 1958.

Saitou, Yoshifumi. Daisan no Sekai: Henbousuru Indo. Tokyo: Toyou Keizai Shinpousha; 1959.

Sartori, Giovanni. Democracy Theory. Wayne State University Press; 1962.

Shepard GW. Afurika Minzokushugi no Seijiteki Kouzou. trans. Hideo Oda. Tokyo: Keiou Tsushin; 1966.

Shiraishi, Takashi. “Sukaruno to Suharuto.” Tokyo: Iwanami Shoten; 1997.

Shishido, Hiroshi. Afurika no Shidousha. Tokyo: Ajia Keizai Kenkyusho; 1963.

Shutou, Motoko. Indoneshia: Nashonarizumu Henyou no Seijikatei.; Tokyo: Keishoshobo; 1993.

Tanigawa, Hidehiko and Hirotsune Kimura. Gendai Firipin no Seiji Kouzou. Tokyo: Ajia Keizai Kenkyusho; 1977.

Velose Abueba, and Jose, Raul P. de Guzman ed.. Foundations and Dynamics of Filipino Government and Politics. Quezon: The Book Mark Inc; 1973.

Wada, Haruki. Chosen Sensou. Tokyo: Iwanami Shoten; 1995.

Weber, Max. Kenryoku to Shihai. trans. Akira Hamashima. Tokyo: Yuuhikaku; 1967.

Yoon, Kyong cheol. Bunretsugo no Kankoku Seiji. Tokyo: Bokutakusha; 1986.