2021 - Volume 13 [Issue 3]


Original Research Article

SOLITON DYNAMICS OF (3+1)-DIMENSIONAL QUANTUM SYSTEMS WITH POWER-LAW NONLINEAR INTERACTIONS

YONGXING ZHANG, XIANBAO YU, XINYU ZHOU, JIYUAN GUO, YING WANG, WEI WANG

VORTEX DYNAMICS STUDY FOR COUPLED ULTRACOLD ATOMIC SYSTEMS

GUOJUN GAO, QINGCHUN ZHOU, WEI WANG, YING WANG


View All Issues